ياهو

... الاّ مَن اتي الله بقلبٍ سليم

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

و اسئلك الامان...

... حالا كه لب باز می‌كنم اينطور... مرا از زقوّمت نترسان... آخ تشنه‌ام... تشنه... نترسيده‌ام كه... شراب طهورآ... وعده‌های‌ آسمان دروغ نمی‌‌شد و من... اختيار داشتم مگر؟... گر نمی‌‌جستی‌ جنون ما چرا می‌‌ريختی‌؟... كه حالا نه از اسفل السّافلين‌ت بترسم كه می‌بينی‌ زمين‌گير شده‌ام و بال‌هايم شكسته كه مجالپرواز ندارم د رآسمان چشم‌هايش... و همه‌ی‌ اين‌ها را تو می‌دانستی‌... تو... و تو می‌دانی‌ فقط... تو... و مگر نبودی‌ تو كه دست بر گلويم گذاشتی‌ به گفتن؟ و... لب باز كردن‌م را تاوان...

 

انّها لظي نزّاعة للشّوي ... همان جاست كه بدانم وقتی‌ صدايت بزنم جوابی‌ نخواهد آمد... بدانم وقتی‌ صدا بزنم... جوابی‌ نخواهد آمد... همان جاست كه به گريه‌ام می‌اندازد... همان جاست، نه آن جايی‌ كه می‌‌گويند...

مولاي يا مولاي انت المعافي و اناالمبتلي و هل يرحم المبتلي الاّ معافي...

 

... سوگندت می‌‌دهم به تمامی‌ همان‌ها كه می‌دانی‌، اين‌گونه رهايم نكن به قضاوت اين ـ نا ــ مردمان... تا به آغوشت بيايم برای‌ گريستن؛ كه مرا نبودن شانه‌های‌ نجيبش تا قيام قيامت دليلی‌ كافی‌ است براي گريه...

بگو!... بگو رهايم كنند... بگو رهايم كنند... كه نه زبان شكايت دارم و نه به تو می‌‌سپارم‌شان؛ خسته‌ام...خسته... تنها بگو  ر...ه...ا...ی‌...م...ك...ن...ن...د...

 

مولاي يا مولاي انت السّلطان و اناالممتحن و هل يرحم الممتحن الاّ السّلطان... و هل يرحم الممتحن...هل يرحم الممتحن...

...

***

به آبرويي كه می‌دانستم دارد گفتم: برايم فال بگير... به نيتی‌ كه كس جز تو نمی‌دانست‌ش... برنيامد از تمنّای‌ لبت كامم هنوز... اشك‌هايم سرريز می‌شود... جرعه‌ی‌ جامی‌ كه من مدهوش آن جامم هنوز... می‌خواند برايم ... ای‌ كه گفتی‌ جان بده تا باشدت آرام جان... همان است كه آن شب هم به گريه انداخت‌م كه می‌خواند

مولاي يا مولاي انت الدّليل و انا المتحيّر و هل يرحم المتحيّر الا الدّليل...*

                                                                                      پنج‌شنبه 7/2/85 پنج صبح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مناجات حضرت امير(ع)

/ 0 نظر / 7 بازدید